Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

13.03.2018:

N.N.: Se svar under fra HafslundNetts Kundeservice. Er det noen hold i dette dokumentet fra NKOM som har testet smartmålere, og som de henviser til?
https://www.nkom.no/forbruker/elektromagnetisk-str%C3%A5ling/elektromagnetisk-str%C3%A5ling/m%C3%A5ling-av-feltstyrke-str%C3%A5ling/_attachment/32312?_ts=161751ce30a

Kundeservice:
Hei!

Statens strålevern er fagmyndighet under Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for forvaltning av strålevern. Med henvisning til AMS-målerne opplyser Strålevernet bl.a. «at eksponering fra mobil- og radiosendere ikke er farlig for helsa så lenge nivåene er under anbefalte grenseverdier. Dette er vitenskapelig baserte grenseverdier som Norge og de aller fleste land i verden følger».

Iflg. Statens strålevern har det ikke kunnet påvises at strålingen fra disse målerne kan representerer en helsefare, og de skriver bl.a. på sine internettsider at «Eksponeringa fra desse sendarane er svak – vanlegvis tusendelar av grenseverdien.»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i fribruksforskriften § 7 fastsatt hvilke frekvensområder som er tillatt brukt i kommunikasjonen med AMS-målerne. Fribruksforskriften fastsetter også maksimal sendestyrke (mW) og sendetid.

Du kan finne mer informasjon her: https://www.nrpa.no/nyheter/94168/maalinger-bekrefter-at-det-er-svak-straaling-fra-smarte-stroemmaalere. Du vil i tillegg finne link til forskningsbaserte rapporter nederst på denne siden.

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS

Karl Erik Gjedtjernet
kunderådgiver

 

EF: Takk for tilsendt lenke og spørsmål. Jeg skal gjennomgå rapporten det er vist til og skrive om den. Det korte svaret mitt er imidlertid:

Denne rapporten er verdiløs siden den bare forholder seg til ICNIRPs grenseverdier og Fribruksforskriftens tekniske krav, og ikke til forskning som påviser biologiske virkninger ved eksponeringer under termisk baserte grenser. Det er heller ikke sett på pulsing, og det er ikke gjort Fourier-analyser slik at man kan se hvilke lavfrekvente signaler som oppstår. Dermed har man ganske enkelt ikke forholdt seg til virkeligheten ved kun å forholde seg til formaliteter, og ikke til hva publisert, fagfellevurdert forskning sier, forskning som ikke ble hensyntatt da de gjeldende grenseverdiene og tekniske krav ble formet.

Skal man gi denne testen en karakter utfra verdien den har for å vurdere helsevirkninger, må det bli «Stryk».

Det samme gjelder dermed informasjonsverdien i svaret fra HafslundNetts Kundeservice.

 

 

12.03.2018:

N.N.: Det blir hevdet av noen i ulike fora at smartmålere har to sendere. Og at det er noe selskapene holder skjult. Bl.a. vises det til at Jeremy Flynn skal ha sagt dette. Jeg har ikke fått noe klart svar på om det faktisk stemmer eller ei. Noen sier at det er en indre sender og en ytre, den siste skal da bare brukes ved dårlige senderforhold, og om den indre senderen fjernes, kan ikke måleren sende/ta imot meldinger. Mens andre fortsetter å hevde at AMS-målerne har to sendere, og selv om de fjerner den ene vil den fortsette å sende selv om du har fått fritak!

Det burde være en enkel sak å stadfeste hva som er sant. Inneholder målere en eller to sendere, og blir alt fjernet ved fritak? Her i området brukes Aidon-målere, ser andre skriver om Kamstrup. Fint om du kan oppklare dette, da det er full forvirring der ute! 

E.F.: Jeg har forelagt spørsmålet for Odd Magne Hjortland, EMF Consult, som bekrefter min mistanke om at her er det noen som blander sammen sender og antenner. Han skriver om smartmålere av merkene Aidon og Kamstrup. Målere av merke Nuri kjenner verken jeg eller Odd Magne:

«Jeg har målt på mange målere hvor kommunikasjonsmodulen er fjernet. Ingen signaler sendes etter at modulen er fjernet. Når det gjelder «indre og ytre sender» refererer de nok til den innebygde senderen med innebygd antenne som sitter på kommunikasjonsmodulen, motsatt de ofte Toblerone-formede antennene som skrus opp på utsiden av sikringsskap, og som noen da tydeligvis feiloppfatter som en «ytre sender».

Fjerner man kommunikasjonsmodulen fysisk, skal det ikke være mulig å sende signaler fra smartmålerne.»

 

N.N. (EFs referat fra en telefonsamtale): Jeg bor på en gård med fire målere på forskjellige bygg. Da de ble skiftet ut, ble det fryktelig plagsomt her. Netteier kom og fjernet kommunikasjonskortene på alle enhetene. Men da ble det enda verre. Hva kan dette komme av? 

(Videre samtale viste at montøren har forklart at målerne fortsatt rapporterte målerdata til netteier.)

E.F.: Alle senderne er åpenbart ikke fjernet. Du må få netteier til å gjøre hele jobben og fjerne alle kommunikasjonskort. Dersom du fortsatt har plager etter dette, bør du ta kontakt med noen som kan komme og måle med en spektrumanalysator, slik at de kan identifisere kildene. Se FELO.no for liste over folk som tar slike oppdrag.

 

N.N.: Jeg har et spørsmål angående smartmåler hvor kommunikasjonsdelen er fjernet. Hva er forskjellen på den og den «normale» med senderdelen intakt? Bortsett fra at den ikke sender tilbakemeldinger om det løpende strømforbruket ? Er all stråling eliminert, eller har den digitale måleren en egen stråling selv om senderdelen er borte?

Min søster går på immundempende medikamenter på grunn av tidligere kreftbehandling, og hun fikk tinnitus og store leddsmerter (i fingerleddene) etter installering av smartmåleren. Hun ringte nettselskapet og forklarte situasjonen, og de fjernet kommunikasjonsdelen. Hun ble noe bedre, men er ikke helt kvitt plagene. Er det fremdeles mye stråling fra disse små datamaskinene, eller er strålingen helt borte når kommunikasjonskortet er tatt ut?

Hva kan jeg anbefale andre i lignende situasjoner, helst før smartmåleren er installert

EF: All trådløs kommunikasjon skal være borte fra målerne når kommunikasjonsdelen er fjernet. Det vil si at all mikrobølget stråling skal være borte. Måleren skaper likefullt en viss «støy» (skitten strøm) i strømnettet i huset, omtrent på linje med en mobillader.

Det ser ut til at noen blir tydelig mer vare for andre kilder i huset når de får smartmåler, selv etter at smartmåleren har fått fjernet kommunikasjonsdelen. Dette er i tråd med gammel kunnskap om overskridelse av terskelverdier for miljøgifter/miljøfaktorer, og det er i tråd med kunnskap om at el-overfølsomhet kan oppstå ved kraftig eksponering eller ved mer langvarig svak eksponering.

Det er også godt kjent at etter kreftbehandling blir mange ekstra vare for eksponering for en del ulike miljøgifter. Dette kan kanskje forklare din søsters reaksjoner og at hun ble noe bedre av at målerens kommunikasjonsdel ble fjernet.

Det er altså best å få fritak før smartmåleren installeres, i stedet for å få kortet fjernet etterpå.

 

11.03.2018:

N.N.: Kan et styre i et borettslag inngå kontrakt med/ fornye 5 årskontrakt med Telenor når det gjelder installasjon av mobilmast på taket av boligblokka, uten å informere andelshaverne/ beboerne?

Tror du styret har fullmakt til det? Eller er det ikke å forvente at de har informasjonsplikt om det?

E.F.: Dette er et spørsmål som kan være aktuelt i mange borettslag/sameier. Jeg er ikke jurist, men antar at en slik kontraktsinngåelse og -fornyelse krever fullmakt eller godkjenning fra årsmøtet. Det kan også være avhengig av formuleringer i avtalen som fornyes. Dette kan du undersøke med forretningsfører for borettslaget/sameiet eller med huseierforeninger/leieboerforeninger.

Dersom noen leser har et svar på dette, så send det gjerne inn ved å bruke skjemaet du finner HER.

 

10.03.2018:

N.N.: Jeg har gardert meg mot AMS måleren ved å få legerklæring. Nå svarer Haugaland Kraft at det allikevel må installeres nye målere uten sender, men da må det påberegnes en ekstrautgift på mellom 3000 og 5000 kr årlig. Det er ganske uhørt. Har du noen ideer på om dette er lovlig? Hva kan jeg gjøre for å unngå denne økonomiske belastningen? Skjer det andre steder i landet?

E.F.: NVE har for lengst varslet at alle fritak er midlertidig, og at fritaksordninger og kostnader – herunder kompensasjon til netteier for merkostnader – skal vurderes etter 1.1.2019. Ingen vet hvordan disse ordningene vil bli. Logikken bak er at nettleien skal gå ned på grunn av mer effektiv drift med AMS, og at de kundene som motsetter seg AMS, skal betale for å beholde gamle registreringssystemer.

Dette er en sak med politiske overtoner: Det er rimelig å tro at dersom det blir tilstrekkelig oppmerksomhet rundt helseplager fra målerne og tilstrekkelig mange fritak, lar det seg ikke gjøre å «straffe» de som ikke går over til AMS. I stedet burde noen kanskje lansere den motsatte tanken: at alle som har smartmålere, bør betale en ekstra avgift for å skade naboene og naturen gjennom å påføre dem en miljøbelastning som er velkjent og godt dokumentert. Hva ville være et rimelig beløp? 10.000 NOK/år? Eller bør man sette en høyere pris på helse- og miljøskader?